મંગળવાર, ઓક્ટોબર 4, 2022
મંગળવાર, ઓક્ટોબર 4, 2022

અન્ય શહેરો

પાટણ – પંચાસર ગામના ખેડૂતોએ નર્મદાની માઇનોર કેનાલ સાથે તળાવોના જોડાણ કરવાની માંગ

20 July 22 : પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વર તાલુકાના પંચાસર ગામના ખેડૂતોએ નર્મદાની માઇનોર કેનાલ સાથે તળાવોના જોડાણ કરવાની માંગ સાથે નર્મદા વિભાગ , બહુચરાજીના ઇજનેરને આવેદન પત્ર આપી રજૂઆત...

તાજી ખબર

પાટણ – પંચાસર ગામના ખેડૂતોએ નર્મદાની માઇનોર કેનાલ સાથે તળાવોના જોડાણ કરવાની માંગ

20 July 22 : પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વર તાલુકાના પંચાસર ગામના ખેડૂતોએ નર્મદાની માઇનોર કેનાલ સાથે તળાવોના જોડાણ કરવાની માંગ સાથે નર્મદા વિભાગ , બહુચરાજીના...

લોકપ્રિય