છ કોલેજોને માન્યતા નથી કોલેજોને પ્રવેશ પ્રક્રિયામાંથી બહાર રાખવામાં આવી છે.

22 July 22 : ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગની ઓનલાઈન સેન્ટ્રલાઈઝ એડમિશન પ્રક્રિયા અંતર્ગત પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ફાઈનલ કોલેજ લિસ્ટ અને ફાઈનલ સીટ મેટ્રિક્સની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ મુજબ, યુનિવર્સિટી દ્વારા છ કોલેજોને પ્રવેશ પ્રક્રિયામાંથી બહાર રાખવામાં આવી છે જેને નો એડમિશન ઝોનમાં મૂકવામાં આવી છે અને કોલેજ હજુ સુધી જીટીયુ અને કાઉન્સિલના જોડાણ તરીકે માન્ય નથી, બાકી ની કોલેજોને પ્રવેશ પ્રક્રિયામાંથી બહાર રાખવામાં આવી છે. છે. પ્રવેશ સમિતિએ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ અંગેની માહિતી આપી છે કે, અરુણ મુંછાલા, અમરેલી, ડો.વી.આર. ગોધનિયા કોલેજ, પોરબંદર, કનકેશ્વરીદેવી સંસ્થાન, જામનગર, તત્વ સંસ્થાન, મોડાસા, શ્રીમતી શાંતાબેન હરીભાઈ ગજેરા એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, અમરેલી અને સમર્થ કોલેજ હિમતનગર સહિત છ ઈજનેરી. ડિગ્રી ઈજનેરી કોલેજોને નો એડમિશન ઝોનમાં મૂકવામાં આવી છે.

જ્યારે સાબરકાંઠામાં આર્ડેકાતા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, નવસારીમાં પ્રાઇમ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, સુરતની શ્રી ધનવન્તરી કૉલેજ અને સુરતની વિદ્યાપીઠ સંસ્થા સહિત ચાર કૉલેજોની GTU એફિલિએશન બાકી છે. બાલાજી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, જૂનાગઢ અને ઓમ સંસ્થાન, પંચમહાલનું AICTE અને GTU જોડાણ બાકી છે. જીટીયુ સાથે જોડાણ માટે કોઈ અરજી કરવામાં આવી નથી. આમ, આ છ કોલેજોને હજુ સુધી પૂરતી માન્યતા ન હોવાથી પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં સામેલ કરવામાં આવી નથી. એફિલિએશન મળ્યા બાદ કોલેજોને એડમિશન પ્રક્રિયામાં સામેલ કરવામાં આવશે.નો એડમિશન ઝોનમાં રાખવામાં આવેલી છ કોલેજોમાં કુલ બેઠકોમાં 1800 જેટલી બેઠકોનો ઘટાડો નોંધાયો છે.

ACPC દ્વારા જાહેર કરાયેલ કુલ બેઠકો મુજબ 64 હજારથી વધુ બેઠકો છે. જેમાં પ્રવેશ સમિતિ 51 હજારથી વધુ બેઠકો માટે કેન્દ્રિય પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.