મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023

Tag: આવાસ યોજના

spot_img

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આવાસની આવક રૂ. ૧૦૦ કરોડને પાર

26 Nov 2021 : રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અલગ અલગ યોજનાઓ અંતર્ગત આજ દિન સુધીમાં ૩૧,૦૦૦ થી વધારે આવાસ બનાવીને લાભાર્થીઓને ફાળવવામાં આવેલ છે. જેમાં...

આવાસ યોજનાના હપ્તા પેટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા રૂ. ૬૮,૮૩,૨૨,૭૯૮/-ની વસુલાત

તારીખ: ૧૦-૦૯-૨૦૨૧ : આજ દિન સુધીમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અલગ અલગ આવાસ યોજનાઓ અંતર્ગત ૩૧,૦૦૦થી વધારે આવાસ બનાવીને લાભાર્થીઓને ફાળવવામાં આવેલ છે. જેમાં પ્રધાનમંત્રી...

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સતત બીજા દિવસે આવાસ યોજનાઓમાં ચેકિંગ ચાલુ

તારીખ: ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ : રાજકોટ શહેરમાં બનાવવામાં આવેલ વિવિધ આવાસ યોજનાઓમાં ખાલી રહેલા આવાસમાં ગેરકાયદેસર કબજો કરેલ આવાસોમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સધન ચકાસણી હાથ ધરવામાં...