...
સોમવાર, માર્ચ 13, 2023
સોમવાર, માર્ચ 13, 2023

Tag: કાંતિલ ઠંડી

spot_img

ગુજરાતમાં કાંતિલ ઠંડીનો પ્રકોપ,જનજીવન પર ભારે અસર : નલિયામાં 4.2 ડિગ્રી લઘુતમ તાપમાન

26 Dec 22 : ગુજરાતમાં ઠંડીને કારણે લોકો થીજી ઉઠ્યા છે.છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઠંડીનો પારો ગગડ્યો છે.જેને લઈને કાતિલ ઠંડીનો અનુભવ થઇ રહ્યો છે.ખાસ...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.