ગુરુવાર, નવેમ્બર 30, 2023
ગુરુવાર, નવેમ્બર 30, 2023

Tag: જી.પી.એસ.સી.

spot_img

રાજકોટમાં રવિવારે યોજાનાર જી.પી.એસ.સી.ની પરીક્ષા અંગે જાહેર કરાયેલા પ્રતિબંધક આદેશો

21 Jan 23 : રાજકોટ શહેરમાં ગુજરાત પબ્લીક સર્વિસ કમિશન (જી.પી.એસ.સી.) દ્વારા ગુજરાત ઈજનેરી સેવા(સિવિલ),વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ સંવર્ગની પ્રિલીમિનરી પરીક્ષા શહેરની અલગ-અલગ શાળા-કોલેજોના કુલ...

રાજકોટમાં રવિવારે યોજાનાર જી.પી.એસ.સી.ની પરીક્ષા અંગે જાહેર કરાયેલા પ્રતિબંધક આદેશો

28 Oct 22 : રાજકોટ શહેરમાં ગુજરાત પબ્લીક સર્વિસ કમિશન (જી.પી.એસ.સી.) દ્વારા તા. ૩૦/૧૦/૨૦૨૨નાં રોજ મદદનીશ વન સંરક્ષક વર્ગ-૨ની લેખિત પરીક્ષા શહેરની અલગ-અલગ શાળા-કોલેજોના...

૧૯ સપ્ટેમ્બરની જી.પી.એસ.સી.ની પરીક્ષાના ૬ ઉમેદવારોની બદલાયેલી બેઠક વ્યવસ્થા

રાજકોટ તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર – ૧૯ સપ્ટેમ્બરના રોજ નાયબ મેનેજર વહીવટ વર્ગ-૨ની સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી અને કચ્છ જિલ્લાના ઉમેદવારો માટે રાજકોટ શહેર ખાતે યોજાનારી...