મંગળવાર, ઓક્ટોબર 3, 2023
મંગળવાર, ઓક્ટોબર 3, 2023

Tag: પરીક્ષા

spot_img

રાજકોટમાં રવિવારે યોજાનાર જી.પી.એસ.સી.ની પરીક્ષા અંગે જાહેર કરાયેલા પ્રતિબંધક આદેશો

21 Jan 23 : રાજકોટ શહેરમાં ગુજરાત પબ્લીક સર્વિસ કમિશન (જી.પી.એસ.સી.) દ્વારા ગુજરાત ઈજનેરી સેવા(સિવિલ),વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ સંવર્ગની પ્રિલીમિનરી પરીક્ષા શહેરની અલગ-અલગ શાળા-કોલેજોના કુલ...

રાજકોટમાં રવિવારે યોજાનાર જી.પી.એસ.સી.ની પરીક્ષા અંગે જાહેર કરાયેલા પ્રતિબંધક આદેશો

28 Oct 22 : રાજકોટ શહેરમાં ગુજરાત પબ્લીક સર્વિસ કમિશન (જી.પી.એસ.સી.) દ્વારા તા. ૩૦/૧૦/૨૦૨૨નાં રોજ મદદનીશ વન સંરક્ષક વર્ગ-૨ની લેખિત પરીક્ષા શહેરની અલગ-અલગ શાળા-કોલેજોના...

પેપર લીક મુદ્દે આ. ઉપવાસ આંદોલન પર બેઠેલા આપ ના નેતાઓ ને શ્રી રા.રા. કરણી સેના નું સમર્થન

24 Dec 21 : ગુજરાત રાજ્ય ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાતી હેડ કલાર્ક પરીક્ષાનું પેપર લીક થયાની ઘટના બાદ આમ આદમી પાર્ટી ના...

હિન્દી ભાષાની ‘‘નિમ્નશ્રેણી’’ પરીક્ષા આગામી ૨૨,૨૩ અને ૨૪ જુલાઇએ યોજાશે

ભાષા નિયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા લેવાતી હિન્દી ભાષાની ‘‘નિમ્નશ્રેણી’’ની પરીક્ષા આગામી ૨૨,૨૩ અને ૨૪ જુલાઇ- ૨૦૨૧ના રોજ સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ, સેક્ટર-૧૫, ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે. ઉમેદવારોએ કોવિડની...