...
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 19, 2023
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 19, 2023

Tag: ભરૂચ

spot_img

ભરૂચ એસ.ઓ.જી પોલીસે ગેરકાયદેસર રોકડા રૂપિયા ૩૫, લાખ સાથે એક ઇસમને ઝડપી લીધો

10 Jan 23 : ભરૂચ એસ.ઓ.જી પોલીસે ગેરકાયદેસર રોકડા રૂપિયા ૩૫, લાખ સાથે એક ઇસમને ઝડપી લીધો ભૂતકાળમાં ભરૂચ જિલ્લો હવાલા કૌભાંડ માટે વિખ્યાત...

ભરૂચની SVMIT કોલેજમાં બે દિવસીય આયોજન કરાતા ગુજરાતભરના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો

09 Oct 22 : આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ હેકાથોન 2022 સ્પર્ધાનો પ્રથમ રિજીયોનલ રાઉન્ડની સ્પર્ધા તારીખ ૭ ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ ભરૂચની SVMIT ઈજનેરી...

ભરૂચ સેવાદળ દ્વારા બ્લડ બેન્ક માં પ્લાઝ્મા સેન્ટર શરૂ થાય એ માટે આવેદન પાઠવેલ

ભરૂચ કોંગ્રેસ સેવાદળ દ્વારા ભરૂચ કલેકટર શ્રી અને આરોગ્ય અધિકારી ને આવેદન પાઠવીને કૂમાળ પાળ દેસાઈ બ્લડ બેંક માં પ્લાઝમા સેન્ટર ચાલુ કરવા માંગ...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.