ગુરુવાર, નવેમ્બર 30, 2023
ગુરુવાર, નવેમ્બર 30, 2023

Tag: ભારતીય તટરક્ષક દળ

spot_img

ભારતીય તટરક્ષક દળના મહાનિદેશક પોરબંદરની મુલાકાતે

16 Dec 2021 : ભારતીય તટરક્ષક દળના મહાનિદેશક, મહાનિદેશક ક્રિશ્નાસ્વામી નટરાજન PVSM, PTM, TM, 16 ડિસેમ્બર 21 ના રોજ ભારતીય તટરક્ષક દળ (ICG)ના ઉત્તર...

ભારતીય તટરક્ષક દળે માછીમારને બચાવ્યો

14 Dec 2021 : ભારતીય તટરક્ષક દળ સ્ટેશન, વેરાવળ દ્વારા 12 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ ઝડપથી ઓપરેશનનું સંકલન કરીને તટ રક્ષક દળ જહાજ (C-143) ની...

ભારતીય તટરક્ષક દળે ભારતીય તટરક્ષક દળના જહાજ ‘અભિક’ને પુનઃસ્થાપિત કર્યું

12 AUG 2021 : ચેન્નઇ ખાતે સ્થાપિત કરવામાં આવેલા ભારતીય તટરક્ષક દળના જહાજ અભિકને હવે ઓખામાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. આ જહાજ અગાઉ ડિસેમ્બર...