...
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 19, 2023
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 19, 2023

Tag: રાજકોટ શહેર પોલીસ

spot_img

પોલીસ કમિશ્નર અને લતીફમાં ફરક હોય કે નહીં?

05 Feb 22 : ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભલે હિન્દુત્વની/પારદર્શકતાની/સંવેદનશીલતાની મોટી મોટી વાતો કરતા હોય; પરંતુ તેમનું પોલીસતંત્ર શરમ એક બાજુએ મૂકીને લોકોને લૂંટી રહ્યું છે...

પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં ડ્રોન ઉડાડી શકાશે નહીં

03 Jan 22 : રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરશ્રી મનોજ અગ્રવાલ દ્વારા સુરક્ષાને ધ્યાને લઈ કરેલા પ્રતિબંધક આદેશો મુજબ નીચે જણાવેલ સ્થળો આસપાસ ડ્રોન કે...

રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશ્નરશ્રી મનોજ અગ્રવાલનું જાહેરનામુ

રાજકોટ તા.૨૭ ઓગસ્ટ- રાજકોટ શહેરમાં કોઇ પણ પ્રકારની સુલેહ શાંતિનો ભંગ  ન થાય ને જાહેર સલામતી અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઇ રહે તે માટે રાજકોટ...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.