મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 5, 2023

Tag: ITI

spot_img

ITI રાજકોટ ખાતે તા. ૧૪ ઓક્ટોબરે રોજગાર ભરતીમેળો યોજાશે

13 Oct 22 : રાજકોટ જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અને રાજકોટ ITI દ્વારા હોન્ડા મોટરસાયકલ એન્ડ સ્કુટર ઇન્ડિયા પ્રા.લી.ની જુદીજુદી ડીલરશીપ માટે તા.૧૪...

રાજકોટ આઈ.ટી.આઈ ખાતે તા. ૫ સપ્ટેમ્બરના રોજ ભરતીમેળાનું આયોજન

01 Sep 22 : રાજકોટ ITI દ્વારા  ટાટા કેમિકલ્સ મીઠાપુર ખાતે રોજગાર મેળવવા ઈચ્છુકોને ધ્યાને લઈ તા. ૫ સપ્ટેમ્બર સોમવારના રોજ  બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે...

ITI, રાજકોટ ખાતે ૫૦ થી પણ વધુ જગ્યાઓ માટે  ૩૦ જુલાઈના રોજ એપ્રેન્ટીસ તથા રોજગાર ભરતી મેળો

29 July 22 : આઈ.ટી.આઈ. આજી ડેમ રાજકોટ ખાતે ૫૦ થી પણ વધુ જગ્યાઓ માટે  ૩૦ જુલાઈ એ એપરેન્ટીસ તથા રોજગાર ભરતી મેળો યોજાશે....