મંગળવાર, માર્ચ 5, 2024
મંગળવાર, માર્ચ 5, 2024

Tag: Lampi Virus

spot_img

લંપી રોગમાં મૃત્યુ પામેલા પશુઓના માલિકોને યોગ્ય સહાય ચુકવવામાં આવે તેવી માંગ સાથે માલધારી ન્યાય યાત્રાનું આયોજન

22 Aug 22 : રાજય સરકારનો ઢોર નિચંત્રણ કાયદા 2022 રદ્‌ કરવાની માંગ સાથે લંપી રોગમાં મૃત્યુ પામેલા પશુઓના માલિકોને યોગ્ય સહાય ચુકવવામાં આવે...

લમ્પી વાયરસ મામલે અસરગ્રસ્ત ૧૪ જિલ્લાઓમાં અને જીલ્લા બહાર પશુઓની હેરફેર ઉપર પ્રતિબંધ જાહેર કરાયો

27 July 22 : પશુઓમા જોવા મળેલ લમ્પી વાયરસ મામલે અસરગ્રસ્ત ૧૪ જિલ્લાઓમાં અને જીલ્લા બહાર પશુઓની હેરફેર ઉપર પ્રતિબંધ જાહેર કરાયો. સ્કીન ડીસીઝ...

લમ્પી વાઇરસ અંગે પશુપાલકો જોગ યાદી

23 July 22 : લમ્પી વાઇરસ એ પશુઓમાં જોવા મળતો ચામડીનો રોગ છે જે માખી-મચ્છર દ્વારા રોગગ્રસ્ત પશુઓમાંથી અન્ય પશુઓમાં ફેલાઇ છે. આ રોગના...