13 Aug 22 : જેમના નામનો અર્થ ‘‘પુષ્પમાંથી મેળવેલ ઉચ્ચ રંગ’’ તેવો થાય છે. રાજકોટના જેઠાલાલભાઈ એવા સ્વાતંત્ર સેનાની હતા, જેમનું જીવન સ્વદેશની ભાવનાથી રંગાયેલ હતું. તેમનો જન્મ તા.૨૩ મે ૧૯૦૨ના......